Speakers National Conference

Click photo for a brief bio

Anders Tangen

Arvid Ellingsen

Brit Svoen

Christen Krogh

Eirik Hågensen

Else K. Nesmoen

Gesine Fischer

Hans-Henrik Merckoll

Hans Kristian Holte

Hege Tollerud

Hilde Gaard

June Breivik

Kathinka Blichfeldt

Kim Raymond Nilssen

Marie Elise Axelsen

Mette Villand

Nils Martin Stølen

Nina Waaler

Ragnhild Lied

Sigurd Eriksson

Sofie Axelsen Osland

Stein Amundsen

Tommy Bull Henstein

Tove Lyngra

Unni Wang Sellin

Svein Stølen

For over 20 years Anders Tangen has passionately produced award-winning drama series, feature films, documentaries and short stories. Anders’ signature TV series, Lilyhammer, Norsemen, One Night, Magnus & Home For Christmas are hailed by audiences worldwide, and his multi-awarded dramedy series, DAG, received acclaim from both critics and viewers across Europe. He is also Associate Professor at the Department of Film and TV/ Kristiania University College.

Arvid Ellingsen er leder av Nasjonalt Fagskoleråd og jobber for tiden som spesialrådgiver i LO. Han har over 20 års erfaring i høyere utdannings- og forskningssektoren. Tidligere arbeidsgivere har vært Universitets- og høyskolerådet og Forskerforbundet. Arvid har også lang studentpolitisk bakgrunn og har vært lokalleder i Norsk Studentunion i Bergen og sittet i styret til UiB. Arvid sitter idag også i Finansutvalget i Oslo Kommune for SV. 

Brit Svoen er førsteamanuensis ved Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet, hvor hun primært jobber med mediepedagogikk og fleksibel/nettbasert læring. Hun er prosjektleder for flere store nasjonale kompetanseutviklingsprogram, og har over fem års erfaring som koordinator for ulike Erasmus+-prosjekter. Brit er særlig opptatt av viktigheten av deltakerinvolvering for å oppnå gode resultater, og har lang erfaring med å lede denne type prosesser, både ansikt-til-ansikt og digitalt.

Christen Krogh er prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania. Han er sivilingeniør i datateknikk og har en doktorgrad i filosofi og har forsket og publisert innen begge fagområdene. Krogh har bakgrunn som forskningssjef i SINTEF og forskningsdirektør fra Høyskolen i Oslo og Akershus (OsloMet). På begynnelsen av 2000-tallet (2001-2011) var han utviklingsdirektør i Opera Software og var med å utvikle selskapet til en verdensledende leverandør av nettlesere. Før han kom til Kristiania var han avdelingsdirektør i Forskningsrådet med ansvar for norske forskningsinstitutter, samt fagområdene humaniora og samfunnsvitenskap. Krogh har hatt en rekke styreverv. For tiden er han styreleder ved Senter for velferds og arbeidslivsforskning (SVA). Han er valgt inn som styremedlem i Norges geotekniske institutt (NGI) fra 2020.

Eirik Hågensen jobber for tiden som rektor ved Fagskolen i Viken, som er Norges største offentlig Fagskole. Han har over 20 års erfaring innen ledelse og kompetanse i både privat og offentlig sektor. Tidligere arbeidsgivere har vært, Sjøforsvaret, Kystverket, Kongsberg Maritime, Buskerud Fylkeskommune og Viken Fylkeskommune. Eirik brenner for skole og kompetanseutvikling i samhandling med arbeidslivet for å møte lokale, regionale og nasjonale behov. Har erfaring med både nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Else Kathrine Nesmoen er leder for Seksjon for utdanning og arbeidsliv i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Diku fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Nesmoen har jobbet i Diku (tidligere SIU) siden 2009.Nesmoen har vært informasjonssjef i Statoil (nå Equinor) og kommunikasjonsrådgiver i Arbeids og sosialdepartementet. Else Kathrine Nesmoen har en mastergrad i statsvitenskap fra the American University in Cairo, en bachelorgrad i sammenlignende politikk, fransk og økonomi fra Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole.

Gesine Fischer- er Leder av Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn), og psykologistudent ved Høgskolen i Innlandet (HINN). StInn er en studentpolitisk interesseorganisasjon som jobber for å sikre innlandets studenters rettigheter under utdanning, og at de faglige, læringsmiljøpolitiske, og velferdsmessige kravene ivaretas. Gesine sitter i rådet for samarbeidet med arbeidslivet (RSA), og utvalget for mangfold og likestilling ved Høgskolen i Innlandet. Hun har tidligere jobbet som Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i StInn (2019), vært leder av læringsmiljøutvalget ved HINN, og sittet i flere utvalg i Studentsamskipnaden i Innlandet. Hun representerer over 15000 studenter i Innlandet, og flere hundre tillitsvalgte. StInn retter fokus på viktigheten av arbeidslivrelevans, og ønsker et større fokus på tverrfaglig mangfold i akademia. Gesine jobber daglig med tiltak for en mer framtidsrettet utdanning og et godt psykososiale læringsmiljø for studenter.

Hans-Henrik Merckoll er administrerende direktør for IBM Norge. Selskapet har over 100 års erfaring fra forskning og utvikling av teknologiløsninger, og har vært i Norge siden 1935. Selskapet har hovedkontor i Armonk, USA, og har sitt norske hovedkontor i Sundtkvartalet i Oslo. Før Hans-Henrik Merckoll i 2019 ble utnevnt til toppleder for IBM i Norge var han fra 2017 direktør for tjenestedivisjonen i IBM Norge, hvor han hadde ansvaret for å utvikle og levere ulike typer tjenester og infrastruktur til bedriftsmarkedet i Norge. Merckoll har sin utdannelse fra siviløkonomistudiet ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært konserndirektør for Consulting i EVRY, og arbeidet som administrerende direktør i Telenor Telehuset samt vært både salgsdirektør og administrerende direktør i Hewlett Packard Norge før han kom til IBM. Merckoll har også jobbet i Compaq, Storebrand, IF Forsikring og THORN. 

Hans Christian Holte er arbeids- og velferdsdirektør. Han er engasjert i livslang læring både for å bistå arbeidssøkere i jobb og sikre høy sysselsetting og for å utvikle kvaliteten i NAVs tjenester. Både som leder av Skatteetaten og Direktoratet for forvaltningsutvikling og IKT (DIFI) jobbet han med utvikling og organisering av kompetanse i statsforvaltningen.  Han har tidligere hatt ansvar for kunnskaps- og kompetansepolitikk som assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet. 

Hege Tollerud har jobbet med vekst og kommunikasjon innen edtechnæringen de siste 5+ årene, først som leder av næringsklyngen Oslo Edtech Cluster (2015-2020) og nå internasjonalt som Head of Community i Brighteye VC, Europas største fond for venture capital innen edtech.

Hilde Gaard jobber som seniorrådgiver i Diku, seksjon for utdanning og digitalisering. Hun er prosjektleder for Program for fleksible utdanningstilbud som ble lyst ut første gang i 2020 og på nytt i samarbeid med Kompetanse Norge i 2021. Formålet med ordningen er å sikre fleksible og relevante utdanninger for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus. Hun har jobbet med etter- og videreutdanning ved UiT Norges arktiske universitet og med tilrettelegging for voksnes læring i fylkeskommunen.

June Breivik sitter i Teknologirådets ekspertgruppe for utdanning. Breivik har være skoleinspektør og rektor. Hun ledet prosjektet Digital skole, som var et treårig prosjekt for å innføre bærbar pc for alle elever ved de 46 videregående skolene i Hordaland fylkeskommune. Prosjektet omfattet innhold, infrastruktur kompetanse og lederutvikling. Siden har hun jobbet med hvordan teknologi påvirker og endrer kunnskap og utdanning som utviklingssjef på Handelshøyskolen BI. Breivik jobber nå som avdelingsdirektør i Kulturtanken. Hun er forfatter av boka «Læring i en digital tid»

Kathinka Blichfeldt jobber som prosessveileder på Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet. De fleste utviklingsprosjektene hennes er i partnerskap med lærere, skoleledere, og kommuner (skoleeiere) gjennom desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) Hun er spesielt opptatt av organisasjonsutvikling, ledelse av prosesser og samhandlingsarenaer som oppstår med ny teknologi. Hun har i hverdagen tett samarbeid med enkeltskoler, nettverk mellom skoler og kommuner, og siden mars 2020 har de fleste av prosessene vært digitale. Har bakgrunn fra over 20 år i skolen som lærer og skoleleder.

Kim Raymond Nilssen er leder i NAV Nordre Land. Han har 12 års erfaring fra NAV som enhetsleder og avdelingsleder ved NAV kontor og i NAV kontaktsenter. Kim Raymond har 14 års erfaring fra HR og ADM i forsvaret, samt en mastergrad i ledelse.

Marie Elise Axelsen jobber for tiden i KS som avdelingsdirektør for en avdeling som heter Kvalitetsutvikling. Avdelingen er en del av området Forskning, innovasjon og digitalisering. Hun har over 25 års erfaring fra ulike roller i kommune og stat, hovedsaklig innen ledelse. Marie Elise er engasjert hvordan man kan legge til rette for læringsprosesser og strukturer som felles plattformer for kompetansedeling for kommunesekoren. Hun er også opptatt av hvordan man kan få til samarbeid på tvers av sektorer for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uansett hvem som leverer tjenesten.

Mette Villand er leder av Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet. SELL har i 30 år utviklet fleksible, relevante og praksisnære kompetansetilbud for samfunns- og arbeidslivet. SELL har de siste årene arrangert nasjonale og internasjonale konferanser innen livslang læring, og har en ambisjon om å markere Høgskolen og Lillehammer som et møtested innen livslang læring. Mette leder programkomiteen for Lillehammer Lifelong Learning Conference. Hun har hatt flere nasjonale verv og er i dag leder av kvalitetsutvalget i Fleksibel utdanning Norge (FuN) og er nylig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i styret i Wergelandsenteret.

For tiden er jeg seniorforsker ved Gruppe for offentlig økonomi og befolkningsmodeller og arbeider mest med analyser av hvilken betydning demografisk utvikling og utforming av det norske pensjonssystemet har for offentlig økonomi. En god del av disse analysene utføres ved bruk av modellen MOSART som er basert på individdata. Jeg arbeider også med analyser av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft. Foruten flere år som leder for analyser av offentlig økonomi basert på individdata her i Statistisk sentralbyrå, har jeg tidligere erfaring fra analyser av makroøkonomisk utvikling, arbeidsmarked, lønnsdannelse, skatt og regional økonomi.

Nina Waaler er prorektor for utdanning ved OsloMet og har et sterkt engasjement for fleksibel utdanning. Hun sitter i styrene for Universitets- og høgskolerådet og SiO. Waaler har doktorgrad fra Norges Idrettshøyskole, der hun også har forsket og undervist i flere år. Hun har vært dekan ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og har arbeidet som forsker i Kunnskapssenteret for helsetjenesten, i Helsedirektoratet og Forskningsrådet.

Ragnhild Lied is the president of Unio (The Confederation of Unions for Professionals) With approximately 380 000 members, Unio is Norway’s second largest confederation of trade unions, and the largest confederation for employees with higher education. Ragnhild has a masters degree in sports and practiced as a teacher for several years. She has been a trade union representative for the last 20 years. She chaired the committee which presented the Official Norwegian Report “NOU  2019:25 Med rett til å mestre”. The report covers upper secondary education.

Sigurd Eriksson er strategidirektør og assisterende direktør i Unit – direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Han er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra NTNU og har en mastergrad i internasjonal politikk fra Macquarie University, Australia. Bakgrunn som leder og konsulent, og har ledet flere store digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor, blant annet etableringen av Altinn og moderniseringen av Lånekassen.Ansvarlig i Unit for arbeidet med ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren som ble levert til Kunnskapsdepartementet i januar, og som skal lanseres i april.

Sofie Axelsen Osland jobber som seniorrådgiver i Diku, seksjon for utdanning og digitalisering. Hun jobber med livslang læring i høyere- og høyere yrkesfaglig utdanning. De siste årene har hun jobbet spesielt med Utviklingsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning og har vært involvert i Kompetanse Norge sine ordninger for fleksible videreutdanninger og bransjeprogram. Hun har tidligere jobbet med etter- og videreutdanning ved UiT Norges arktiske universitet.

Stein Amundsen er førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon, ledelse og styring ved Høgskolen i Innlandet, der han hovedsakelig arbeider med etter- og videreutdanninger innenfor organisasjons- og ledelsesfeltet. Han er bl.a. fagansvarlig for prosessverktøyet Kompetanseledelse ved høgskolen. Stein har bakgrunn som leder og konsulent, før han tok veien til akademia i 2005.

Tommy Bull Henstein er direktør for Fleksibel utdanning Norge (FuN). FuN har medlemmer fra hele utdanningsspekteret og arbeider med å styrke dialogen mellom utdanningstilbydere og beslutningsdeltakere, i tillegg til å fremme kunnskap og utvikling av fagfeltet fleksibel læring. Fra 2015 til 2017 var Tommy assisterende generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, med politisk rådgivning som hovedoppgave. Som frittstående konsulent jobbet han i 2018 og 2019 med å analysere bruken av tilskuddsordninger innen kurs/opplæring og med å engasjere regionale læringsorganisasjoner i politiske prosesser. Hans utdanningsbakgrunn er innen journalistikk og økonomi.

Arbeider for tiden som prosjektleder for Arbeidsrelevansmeldingen i Kunnskaps-departementet.Har hovedfag i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen (1996) og jobbet der på ulike engasjementer, bl.a. med fjernundervisning.Jeg begynte i det som den gang het Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet i 2000. Bortsett fra enkelte avbrekk med utenlandsjobbing har jeg arbeidet med høyere utdanning i departementet siden den gang.Arbeidsområdene har spent fra internasjonalt samarbeid til hjemlig politikkutvikling, men temaet fleksibel utdanning har stort sett vært i porteføljen.

Unni Wang Sellin er fagdirektør avd. Tjenesteutvikling i NAV Innlandet og vil holde en innledning i sesjon  2C.

Svein Stølen er valgt rektor ved UiO i perioden 2017-2021. I perioden 2013–2017 var han prodekan ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Oslo, med ansvar for forskning. Som prodekan var Stølen pådriver for fakultets opprettelse av «endringsmiljøer», forskningsgrupper som disiplinært eller på tvers av disiplinene skulle fungere som drivere for faglig fornyelse, føre til etablering av nye, internasjonalt konkurransedyktige forskermiljøer og som skulle koble forskning, utdanning, karriereutvikling og rekruttering tettere sammen. Han ledet også fakultetets likestillingsarbeid. I den samme perioden hadde han også verv som styreleder for UiO: Livsvitenskap og Digitalt Liv Norge. Stølen var også sentral i opprettelsen av det tverrfaglige studieprogrammet Materialer, energi og nanoteknologi ved UiO. Fra 2009 til 2012 var Stølen instituttleder ved Kjemisk institutt ved UiO. I to av disse årene, 2010–2011, var han også leder for Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Stølen er professor i kjemi, og har publisert mer enn 125 vitenskapelige artikler.